Home Statut

Statut

Osnovne odredbe

Član 1. Naziv partije je Revolucionarna narodna partija–front. Skraćeni naziv je RNP-F.

Član 2. Revolucionarna narodna partija–front je dobrovoljna politička organizacija pojedinaca koji prihvataju njen Statut i Program., bez obzira na njihov pol, rasnu, etničku, nacionalnu ili versku propadnost.

Član 3. Celokupna aktivnost i ciljevi RNP-F-a, vođeni su načelima i praktičnoj primeni naučnog socijalizma utemeljenog na radovima Marksa, Engelsa i Lenjina; dostignućima naprednih ideja i slobodarskih tradicija naših naroda, kao i istorijskim iskustvom progresivnih pokreta i ideja širom sveta.

Član 4. RNP-F ne priznaje neustavno i protunarodno parčanje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Jedan od osnovnih ciljeva je njeno obnavljanje, te s toga RNP-F deluje na celoj njenoj teritoriji.

Član 5. Simbol i zastava RNP-Fa je: rnp-fv2

Članstvo

Član 6. U skladu sa članom 2 Statuta, članom postaje svaka osoba čiji zahtev za članstvo odobri Regionalni komitet nadležan za organizaciju koja je taj zahtev primila. Odluka o prijemu u članstvo se reguliše posebnim pravilnikom.

Član 7. Član RNP-F-a ne može biti članom druge političke organizacije.

Član 8. Svi članovi su ravnopravni. Osnovna prava i dužnosti člana su:

 • da se podvrgne partijskoj discipini u skladu sa principma demokratskog centralizma;
 • da izučava naučne osnovne teorije kojom se rukovodi Partija navedene u članu 3;
 • da učetvuje u diskusiji i donošenju partijskih odluka;
 • da učetvuje u izvršenju donetih odluka i zadataka koji iz njih proističu;
 • da da (i da primi) konstruktivnu kritiku rada i držanja svih članova i organa Partije;
 • da vrši samokritiku kako ličnu tako i soptvene organizacije;
 • da učestvuje u svim oblicima rada i aktivnosti Partije, u skladu sa njegovim znanjem i mogućnostima;
 • da bira i bude izabran za rad u organima Partije;
 • da svom okruženu daje primer komunističkog ponašanja i držanja u skladu sa idejnim načelima Partije.

Član 9. Članstvo prestaje istupanjem i isključenjem. Iz Partije se može isključiti svaki član koji deluje suprotno Statutu i Programu, ako ne izvršava odluke Partije, krši partijsku disciplinu i nedostojno se ponaša ili teže naruši ugled Partije.

Organizovanje

Član 10. Partija se organizuje po principima demokratskog centralizma. Organizovanje se vrši u skladu sa zahtevima situacije u kojima se organizacija nalazi, a može biti širokog spektra: teritorijalno, u preduzeću, obrazovnoj ustanovi i kolektivima.

Član 11. Sve lokalne organizacije odgovaraju Regionalnom komitetu. Regionalni komitet se osniva po teritorijalnom principu.

Član 12. Regionalni komitet može formirati komisije, grupe i podkomitete u skladu sa zahtevima političke situacije na terenu u cilju rešavanja tekućih problema i dostizanja taktičkih i strateških ciljeva propisanih Programom.

Član 13. Stvaranje novih komiteta i organizacija zahteva odobrenje Centralnog komiteta.

Član 14. Sve partijske organizacije su u obavezi da redovno podnose izveštaje Centralnom komitetu.

Organizacije u inostranstvu

Član 15. RNP-F može imati organizacije u inostranstvu. Organizacije u inostranstvu imaju status Regionalnih komiteta i u skladu sa tim iste dužnosti i obaveze.

Omladinska organizacija

Član 16. Članovi RNP-F bez navršenih 26 godina starosti pripadaju omladinskoj organizaciji.

Član 17. Omladinska organizacija se zove Revolucionarna omladina.

Član 18. Omladinska organizacija je uređena posebnim statutom, a u obavezi je da ispunjava Program Partije.

Organi Partije

Kongres

Član 19. Kongres je vrhovni organ RNP-F-a i Centralni komitet ga saziva svake četvrte godine ili u izuzetnim slučajevima, vanredno. Delegate na Kongresu biraju iz svojih redova Centralni komitet, Regionalni komiteti, organizacije u inostranstvu i omladinska organizacija.

Član 20. Uloga Kongresa je:

 • donošenje odluka programskog i statutarnog karaktera;
 • određivanje političke linije;
 • izbor Centralnog komiteta.

Centralni komitet

Član 21. Centralni komitet je najviši izvršni organ RNP-F-a. Centralni komitet upravlja svim aktivnostima Partije unutar i van zemlje, kao i njenim organizacijama.

Član 22. Centralni komitet se može podeliti u komisije ili radne grupe koje se bave pojedinačnim pitanjem.

Član 23. Rad Centralnog komiteta se odvija u plenumima koje saziva Politbiro.

Politbiro

Član 24. Politbiro je organ Centralnog komiteta koji ima izvršnu ulogu između plenuma. Članove Politbiroa bira Centralni komitet i mogu im se dodeliti zaduženja za pojedinačna pitanja (organizaciono, omladinsko, međunarodno, informativno i t.sl.). Politbiro upravlja svakovnednim zadacima Partije.

Član 25. Rad Politbiroa se odvija u zasedanjima.

Regionalni komiteti

Član 26. Reginalni komitet upravlja svim lokalnim radom na teritoriji nad kojom ima nadležnost: partijskim ćelijama ili organizacijama u opštinama, gradovima, okruzima, preduzećima, obrazovnim ustanovama.

Član 27. Regionalni komiteti mogu formirati podkomitete, komisije i grupe, uz konsultaciju i odobrenje Centralnog komiteta.

Član 28. Regionalni komiteti mogu formirati i rukovoditi organizacijama čiji članovi nisu članovi RNP-F-a. Pri čemu članovi tih (simpatizerskih) organizacija nemaju prava da učestvuju u partijskom odlučivanju.

Komitet za borbu protiv fašizma

Član 29. Komitet za borbu proti fašizma je organizacija RNP-F-a koja odgovara direktno Centralnom komitetu. KBPF sprovodi aktivnu borbu (ideološku, propagandnu i odbrambenu) protiv ideja i organizacija koje ugrožavaju slobodu, jednaknost, ljudska prava i dostojanstvo radnog naroda.Yandex.Metrica

Podržite nas!

Ako vam se dopada stranica i želite da nas pratite, molimo na dugme.