Home Статут

Статут

Основне одредбе

Члан 1. Назив партије је Револуционарна народна партија–фронт. Скраћени назив је РНП-Ф.

Члан 2. Револуционарна народна партија–фронт је добровољна политичка организација појединаца који прихватају њен Статут и Програм., без обзира на њихов пол, расну, етничку, националну или верску пропадност.

Члан 3. Целокупна активност и циљеви РНП-Ф-а, вођени су начелима и практичној примени научног социјализма утемељеног на радовима Маркса, Енгелса и Лењина; достигнућима напредних идеја и слободарских традиција наших народа, као и историјским искуством прогресивних покрета и идеја широм света.

Члан 4. РНП-Ф не признаје неуставно и протународно парчање Социјалистичке федеративне републике Југославије. Један од основних циљева је њено обнављање, те с тога РНП-Ф делује на целој њеној територији.

Члан 5. Симбол и застава РНП-Фа је: rnp-fv2

Чланство

Члан 6. У складу са чланом 2 Статута, чланом постаје свака особа чији захтев за чланство одобри Регионални комитет надлежан за организацију која је тај захтев примила. Одлука о пријему у чланство се регулише посебним правилником.

Члан 7. Члан РНП-Ф-а не може бити чланом друге политичке организације.

Члан 8. Сви чланови су равноправни. Основна права и дужности члана су:

 • да се подвргне партијској дисципини у складу са принципма демократског централизма;
 • да изучава научне основне теорије којом се руководи Партија наведене у члану 3;
 • да учетвује у дискусији и доношењу партијских одлука;
 • да учетвује у извршењу донетих одлука и задатака који из њих проистичу;
 • да да (и да прими) конструктивну критику рада и држања свих чланова и органа Партије;
 • да врши самокритику како личну тако и соптвене организације;
 • да учествује у свим облицима рада и активности Партије, у складу са његовим знањем и могућностима;
 • да бира и буде изабран за рад у органима Партије;
 • да свом окружену даје пример комунистичког понашања и држања у складу са идејним начелима Партије.

Члан 9. Чланство престаје иступањем и искључењем. Из Партије се може искључити сваки члан који делује супротно Статуту и Програму, ако не извршава одлуке Партије, крши партијску дисциплину и недостојно се понаша или теже наруши углед Партије.

Организовање

Члан 10. Партија се организује по принципима демократског централизма. Организовање се врши у складу са захтевима ситуације у којима се организација налази, а може бити широког спектра: територијално, у предузећу, образовној установи и колективима.

Члан 11. Све локалне организације одговарају Регионалном комитету. Регионални комитет се оснива по територијалном принципу.

Члан 12. Регионални комитет може формирати комисије, групе и подкомитете у складу са захтевима политичке ситуације на терену у циљу решавања текућих проблема и достизања тактичких и стратешких циљева прописаних Програмом.

Члан 13. Стварање нових комитета и организација захтева одобрење Централног комитета.

Члан 14. Све партијске организације су у обавези да редовно подносе извештаје Централном комитету.

Организације у иностранству

Члан 15. РНП-Ф може имати организације у иностранству. Организације у иностранству имају статус Регионалних комитета и у складу са тим исте дужности и обавезе.

Омладинска организација

Члан 16. Чланови РНП-Ф без навршених 26 година старости припадају омладинској организацији.

Члан 17. Омладинска организација се зове Револуционарна омладина.

Члан 18. Омладинска организација је уређена посебним статутом, а у обавези је да испуњава Програм Партије.

Органи Партије

Конгрес

Члан 19. Конгрес је врховни орган РНП-Ф-а и Централни комитет га сазива сваке четврте године или у изузетним случајевима, ванредно. Делегате на Конгресу бирају из својих редова Централни комитет, Регионални комитети, организације у иностранству и омладинска организација.

Члан 20. Улога Конгреса је:

 • доношење одлука програмског и статутарног карактера;
 • одређивање политичке линије;
 • избор Централног комитета.

Централни комитет

Члан 21. Централни комитет је највиши извршни орган РНП-Ф-а. Централни комитет управља свим активностима Партије унутар и ван земље, као и њеним организацијама.

Члан 22. Централни комитет се може поделити у комисије или радне групе које се баве појединачним питањем.

Члан 23. Рад Централног комитета се одвија у пленумима које сазива Политбиро.

Политбиро

Члан 24. Политбиро је орган Централног комитета који има извршну улогу између пленума. Чланове Политбироа бира Централни комитет и могу им се доделити задужења за појединачна питања (организационо, омладинско, међународно, информативно и т.сл.). Политбиро управља сваковнедним задацима Партије.

Члан 25. Рад Политбироа се одвија у заседањима.

Регионални комитети

Члан 26. Регинални комитет управља свим локалним радом на територији над којом има надлежност: партијским ћелијама или организацијама у општинама, градовима, окрузима, предузећима, образовним установама.

Члан 27. Регионални комитети могу формирати подкомитете, комисије и групе, уз консултацију и одобрење Централног комитета.

Члан 28. Регионални комитети могу формирати и руководити организацијама чији чланови нису чланови РНП-Ф-а. При чему чланови тих (симпатизерских) организација немају права да учествују у партијском одлучивању.

Комитет за борбу против фашизма

Члан 29. Комитет за борбу проти фашизма је организација РНП-Ф-а која одговара директно Централном комитету. КБПФ спроводи активну борбу (идеолошку, пропагандну и одбрамбену) против идеја и организација које угрожавају слободу, једнакност, људска права и достојанство радног народа.Yandex.Metrica

Podržite nas!

Ako vam se dopada stranica i želite da nas pratite, molimo na dugme.